Scheiding aanvragen

Scheiding aanvragen

Een scheiding aanvragen of uit elkaar gaan.. Je wilt dit op een goede manier doen. Maar wat moet er allemaal geregeld worden? Hoe zit het met de kinderen en de koopwoning? We vinden voor elk vraagstuk een passende oplossing.

Inhoudsopgave

Hoe vraag je een scheiding aan?

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen en willen jullie een scheiding aanvragen? Dan zullen jullie de scheiding via de rechtbank moeten aanvragen. Geregistreerd partners zonder (minderjarige) kinderen? Dan mogen jullie de scheiding aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Een scheiding aanvragen hoe werkt dat nu precies?

Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, maken we een verschil tussen een huwelijk met of zonder kinderen of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen en een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen. Voor samenwoners gelden weer andere regels.

Meer lezen over scheiden?

Download nu onze gratis scheidengids.

Download gratis gids

Scheiding aanvragen als je getrouwd of geregistreerd partners met minderjarige kinderen bent

In beide gevallen moet het huwelijk of partnerschap door de rechter ontbonden worden. Een scheiding aanvragen bij de rechtbank gebeurt altijd via een advocaat. De advocaat dient het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding voor jullie in bij de rechtbank. Een scheiding aanvragen zonder advocaat is niet mogelijk.

Dat wil niet zeggen dat je de hele scheiding door een advocaat moet laten regelen. De afspraken over de kinderen (het ouderschapsplan) en de afwikkeling van de gezamenlijke financiële huishouding (convenant) mogen jullie ook in onderling overleg of met hulp van een mediator maken. Zorgeloosch Scheiden zorgt voor de gehele afwikkeling inclusief het juridische aspect.

Een scheiding aanvragen, 1 voorwaarde

Om een scheiding te kunnen aanvragen moeten jullie aan één voorwaarde voldoen: het huwelijk (of partnerschap) moet duurzaam zijn ontwricht. Dit moet in het verzoekschrift staan. Een motivatie waarom het huwelijk duurzaam is ontwricht, is niet nodig. “Het huwelijk is duurzaam ontwricht”, betekent dat er geen uitzicht is op herstel en het voortzetten ‘onhoudbaar’ is.

Een scheiding aanvragen: de te volgen stappen

Scheiding aanvragen

Een rechter zal pas uitspraak doen over de aanvraag voor een echtscheiding als jullie (goede) afspraken hebben gemaakt over de kinderen en de verdeling van jullie gemeenschappelijke financiële huishouding. Kortom: als een convenant en ouderschapsplan onderdeel zijn van de scheidingsaanvraag. Zowel het convenant als het ouderschapsplan bevatten verplichte onderwerpen. Welke onderwerpen dat zijn, vind je hier: convenant en ouderschapsplan.

Hoe jullie de afspraken in het convenant en ouderschapsplan willen maken, is aan jullie. In onderling overleg afspraken op papier zetten mag. Voorwaarde is dat jullie heel goed op de hoogte zijn van de wettelijke regels en mogelijke financiële en fiscale gevolgen van de afspraken. Voor je weet heeft een financiële gift richting de ander, onvoorziene nadelige gevolgen in de toekomst.

Jullie kunnen ook een gezamenlijke advocaat of mediator inschakelen bij het opstellen van het convenant of ouderschapsplan. Als jullie niet meer ‘on speaking terms’ zijn dan rest nog de mogelijkheid om ieder een eigen advocaat in te schakelen.

Scheiding aanvragen: Waarom moeten geregistreerd partners met minderjarige kinderen dit bij de rechtbank aanvragen?

Samenwoners en geregistreerd partners zonder kinderen hoeven dit inderdaad niet.

Sinds 2014 is het geregistreerd partnerschap gelijkgesteld aan het huwelijk. Omdat sinds die datum vaders automatisch het gezag krijgen over de in het partnerschap geboren kinderen, is een ouderschapsplan verplicht en moeten zij de scheiding bij de rechtbank aanvragen. Voor geregistreerd partners gelden bij beëindiging van het partnerschap dus dezelfde eisen als voor gehuwden.

Eenzijdig een scheiding aanvragen

Soms wil één van beiden scheiden. Eén partner vindt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht en de ander niet. Om een scheiding aan te vragen, kun je, via een advocaat, een eenzijdig verzoek indienen bij de rechtbank. De advocaat zorgt er ook voor de andere partner binnen veertien dagen via een deurwaarder een kopie van het echtscheidingsverzoek ontvangt. Het is niet zo dat de scheiding bij deze geregeld is. De ander kan en mag bezwaar maken.

Eenzijdige aanvraag echtscheiding

Een eenzijdige aanvraag voor een echtscheiding omvat niet alleen het verzoek het huwelijk te ontbinden maar ook een voorlopig convenant en, als er kinderen in het spel zijn, ouderschapsplan. De partner die niet wil scheiden kan dus bezwaar maken op drie onderdelen: de aanvraag om te scheiden, de inhoud van het convenant en de inhoud van het ouderschapsplan.

Om bezwaar te kunnen maken, zal er bij de rechtbank een zitting worden gepland. Het is niet verplicht om bij deze zitting aanwezig te zijn. Verstandig is het wel. Dit is het moment dat je je standpunten kunt laten horen en invloed kunt uitoefenen. Na de zitting neemt de rechter een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd in de beschikking.

Pas als de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zijn jullie officieel gescheiden of is het geregistreerd partnerschap ontbonden.

Meer lezen over scheiden en kinderen?

Download nu onze gratis gids over scheiden en kinderen.

Download gratis gids

Scheiding aanvragen bij geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen

Zonder kinderen is het een stuk eenvoudiger om een scheiding aan te vragen omdat jullie de scheiding niet bij de rechtbank hoeven aan te vragen. Wel hebben jullie een advocaat of notaris nodig. De advocaat of notaris stelt een overeenkomst op waarin staat dat jullie het partnerschap willen ontbinden. In deze overeenkomst staan ook de afspraken die jullie maken over de verdeling van jullie gemeenschappelijke boedel, pensioenen en partneralimentatie. De afspraken mogen jullie zelf maken, met hulp van een mediator of bij de notaris of advocaat. De notaris of de advocaat stuurt de door jullie ondertekende overeenkomst naar de ambtenaar van de burgerlijke stand die de beëindiging van jullie geregistreerd partnerschap inschrijft in de registers van de burgerlijke stand.

Eenzijdig ontbinding aanvragen?

Als één van jullie beiden het partnerschap niet wil ontbinden, zal er alsnog een eenzijdig verzoek bij de rechtbank moeten worden ingediend. De advocaat dient dit eenzijdig verzoek in en stuurt de ander een kopie van het verzoek via een deurwaarder . Je partner heeft 6 weken de tijd om via een advocaat te reageren. Als er geen overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het verzoek, wordt er een zitting op de rechtbank gepland. Jullie mogen allebei, via je advocaat, je standpunten verwoorden. Vier weken na de zitting zal de rechter uitspraak doen tenzij jullie alsnog voor mediation kiezen. In dat geval volgt er nog geen uitspraak.

De uitspraak wordt opgenomen in een beschikking die naar de advocaat van beide partijen gaat. Pas als de beschikking is ingeschreven bij de burgerlijke stand is jullie partnerschap ontbonden.

Wat is een voorlopige voorziening?

Jullie willen een aanvraag voor een echtscheiding indienen, maar worden het voorlopig niet eens over de afspraken die in het ouderschapsplan en convenant moeten worden staan. Het leven loopt intussen door en moeten jullie toch het een en ander praktisch regelen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: wie er in het huis mag blijven wonen, de kosten van het levensonderhoud van de ander, waar de kinderen wonen, het gebruik van de auto.

Hier komt de voorlopige voorziening in beeld. Een advocaat kan bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat er een zitting op de rechtbank volgt waarbij jullie beider advocaat jullie zaak bepleiten. De rechter doet op basis van de zitting, heel snel uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

Een voorlopige voorziening is beperkt houdbaar

Binnen vier weken na het indienen van het verzoek tot voorlopige voorziening, moeten jullie de scheiding aanvragen bij de rechtbank. Of beter gezegd: moeten de advocaten de aanvraag tot echtscheiding indienen. De houdbaarheid van de voorlopige voorziening wordt dan verlengd tot het moment dat de rechter uitspraak doet

Voorlopige voorziening is niet bepalend voor de uitspraak van de rechter

De uitspraak van de rechter kan anders zijn dan in de voorlopige voorziening was opgenomen. Als dit in het voordeel is van degene die er bij de voorlopige voorziening “bekaaid” af kwam, kan dit de aanzet geven tot een lange strijd.

Je kunt je voorstellen dat als degene die in de voorlopige voorziening veel kreeg toegewezen, door de uitspraak weer rechten moet inleveren, hij of zij het gevoel heeft dat er rechten zijn afgepakt. En dat kan reden zijn om in hoger beroep te gaan.

De kosten van een scheiding aanvragen

Eenzijdige of samengestelde verzoeken, burgerlijke stand, advocaten, voorlopige voorzieningen, notarissen en rechtbank. Er kan nogal wat op je pad komen als je een scheiding wilt aanvragen. Alles kost geld. Hoeveel een scheiding kost is van veel factoren afhankelijk.

Zijn jullie in staat om in goed overleg afspraken te maken en deze afspraken zo op papier te krijgen dat je er op langere termijn geen nadelige gevolgen van ondervindt, dan maak je uiteraard de minste kosten. Zeker als jullie geen kinderen hebben. Een advocaat of notaris om de afspraken vast te leggen en wat administratiekosten bij de gemeente, daar blijft het bij.

Niet voor iedereen weggelegd, zoveel is duidelijk. Op lange termijn kan het veel voordeliger en minder tijdrovend zijn om een gezamenlijke advocaat, notaris of een mediator in te schakelen die jullie begeleidt en adviseert. Zodat de afspraken die jullie maken, toekomstvast zijn en voldoen aan het wettelijk kader. Ieder een eigen advocaat kost alweer meer tijd en geld en als je ook nog een voorlopige voorziening bij de rechtbank moet aanvragen, wordt het nog duurder. Zeker als er na de uitspraak hoger beroep wordt aangetekend.

Gehuwden en geregistreerd partners met kinderen die jonger zijn 18 jaar, krijgen altijd te maken met de kosten van een advocaat die  de scheiding bij de rechtbank aanvraagt. De rechtbank brengt ook kosten in rekening; het griffierecht. De advocaat verwerkt deze kosten in de factuur die jullie ontvangen.

Alleen als je een gevulde portemonnee hebt, kun je scheiding aanvragen?

Gelukkig zijn er subsidies voor stellen die willen scheiden maar een laag inkomen hebben. Zij komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer weten?

Een scheiding indienen direct bij de gemeente?

Dat zou inderdaad de snelste en goedkoopste manier van scheiden zijn. Even langs de gemeente, formulier invullen en gescheiden naar buiten lopen. Er is een wetsvoorstel ingediend om scheiden zonder rechter, bij de burgerlijke stand, mogelijk te maken. Voor gehuwden en geregistreerd partners zonder kinderen. En ook dan zal het niet zo snel gaan als hierboven omschreven staat. In het wetsvoorstel zal de ambtenaar eerst moeten nagaan of het scheidende stel voldoet aan de voorwaarden. Veertien dagen na het verzoek wordt er afspraak gemaakt bij de gemeente, zodat de ambtenaar de identiteit van beiden kan controleren. De ambtenaar maakt een akte op en de scheiding wordt ingeschreven. Alles bij elkaar hoeft dit traject niet langer dan een maand te duren. Hoe hoog de kosten zullen worden, is nog niet bekend.

Zodra er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, zal je ook in de toekomst de scheiding bij de rechtbank moeten aanvragen.

Samenwonen en scheiding aanvragen

Als jullie samenwonen is een scheiding aanvragen bij de rechtbank of burgerlijke stand niet nodig. Jullie kunnen, al dan niet met hulp van een mediator, notaris of advocaat, de samenlevingsovereenkomst ontbinden. De afspraken die jullie maken, komen in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst kun jij bij de notaris laten bekrachtigen. Dit moet sowieso als jullie samen een koopwoning hebben die verdeeld wordt. Hebben jullie kinderen? Dan ben je nog steeds verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Wij raden je aan ook het ouderschapsplan notarieel te laten vastleggen. Dit geeft het plan juridische waarde en dat kan in de toekomst van belang zijn.

Geen samenlevingscontract en scheiding aanvragen

Zonder samenlevingscontract hebben jullie geen wettelijke verplichtingen tegenover elkaar. Je kunt je boeltje oppakken en de deur achter je dicht trekken. Behalve als jullie samen kinderen hebben waarover jullie beiden het ouderlijk gezag hebben. Dan zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ons advies is om altijd een samenlevingscontract af te sluiten. Zeker als jullie samen een woning willen kopen of kinderen hebben. Bovendien kun je in een samenlevingscontract opnemen hoe (gemeenschappelijke) zaken worden verdeeld als de relatie wordt beëindigd.

Vrijblijvende kennismaking inplannen?

Tijdens een vrijblijvende kennismaking leggen we het volledige scheidentraject uit voor jullie situatie.

Gratis kennismaking inplannen