Algemene voorwaarden

Alle voorwaarden op een rijtje. Zo is alles voor iedereen duidelijk.

Artikel 1 Algemeen

 1. Onder cliënt wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde, een opdracht verleent aanZorgeloosch.
 2. Onder Zorgeloosch wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van cliënt, die wordt gedreven door Zorgeloosch / Sanders hypotheken B.V., dan wel een haar gelieerde onderneming, of door een franchisevestiging van Zorgeloosch;
 3. Onder opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij cliënt als opdrachtgever aan Zorgeloosch als opdrachtnemer de opdracht geeft tot dienstverlening;
 4. Onder dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Zorgeloosch ten behoeve en in opdracht van de cliënt verricht op het gebied van de bemiddeling inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan Zorgeloosch aan cliënt.
 5. De scheidingsbemiddelingswerkzaamheden worden niet uitgevoerd door medewerkers van Zorgeloosch maar door franchisenemers van de aan Zorgeloosch gelieerde franchiseorganisatie, te weten 2Divorce Franchise B.V.
 6. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders, bestuurders en/of vennoten van Zorgeloosch, de franchisenemers van 2Divorce Franchise B.V. alsmede van al degenen die voor Zorgeloosch werkzaam zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en de opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door Zorgeloosch, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en Zorgeloosch, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Zorgeloosch gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan Zorgeloosch zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Zorgeloosch deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.
 3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Gegevens en informatie

 1. Zorgeloosch is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door Zorgeloosch verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Zorgeloosch gewenst, heeft verstrekt.
 2. Cliënt is gehouden Zorgeloosch onverwijld (ongevraagd) te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Zorgeloosch verstrekte gegevens en informatie.
 4. Indien de door cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, is Zorgeloosch gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. Zorgeloosch bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de dienstverlening wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Zorgeloosch zal de dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 3. Termijnen waarbinnen de dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Zorgeloosch is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij cliënt partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koop-/aanneemovereenkomst.
 4. De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door Zorgeloosch aan de cliënt worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de desbetreffende financiële instelling.
 5. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Zorgeloosch ten behoeve van cliënt worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van cliënt, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg  van wijzigingen in rentes en /of premies.
 6. Adviezen verstrekt door Zorgeloosch zijn momentopnames en derhalve, op termijn, aan wijziging onderhevig.

Artikel 5 Verwerking gegevens

 1. Zorgeloosch zal de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Zorgeloosch is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgeloosch is het cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Zorgeloosch openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Zorgeloosch.

Artikel 6 Vergoeding

 1. Voor de dienstverlening is cliënt aan Zorgeloosch een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Zorgeloosch gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen, zoals aan cliënt nader bekend is en/of zal worden gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling anders dan Zorgeloosch in rekening te brengen bedrag.
 2. Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 kan plaatsvinden op verschillende wijzen, zoals een betaling door de notaris die door cliënt is aangewezen en/of een betaling middels een incassomachtiging die cliënt aan Zorgeloosch verstrekt.
 3. Indien betaling zoals beschreven in artikel 6.2 niet kan plaatsvinden zal Zorgeloosch cliënt daarvan in kennis stellen, waarna binnen 7 dagen alsnog betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting of overmaking op de aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan cliënt in verzuim is.
 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Zorgeloosch heeft in verband met de incasso van een vordering op cliënt zijn voor rekening van cliënt. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een vergoeding conform de Staffel Voorwerk II.

Artikel 7 Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt klaagt, dan wel, indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Zorgeloosch te worden kenbaargemaakt.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van cliënt niet op, behoudens voor zover Zorgeloosch aan cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Zorgeloosch de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de door Cliënt reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.
 4. Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Zorgeloosch dienen telefonisch en/of schriftelijk bij de behandelend adviseur (of, in bijzondere gevallen, bij Zorgeloosch Groep) gemeld te worden. Zorgeloosch zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de cliënt vrij de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening,
  dan wel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
 5. Cliënt kan zijn klacht richten aan Zorgeloosch, Postbus 160, 1800 AD Alkmaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Zorgeloosch is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Zorgeloosch wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.
 2. Indien de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Zorgeloosch voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat Zorgeloosch naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 6.1 als vergoeding heeft ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€10.000,-).
 3. Zorgeloosch is jegens cliënt in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Zorgeloosch is evenwel niet aansprakelijk voor:
  A. bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door cliënt aan Zorgeloosch of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van cliënt;
  B. bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Zorgeloosch ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Zorgeloosch daaronder niet begrepen);
  C. bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan Zorgeloosch, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente en/of premies;
  D. bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door de cliënt afgesloten (hypothecair) product;
  E. bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van andere financiële instellingen dan Zorgeloosch, ook indien deze door Zorgeloosch zijn ingeschakeld;
  F. bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van fouten in door Zorgeloosch gebruikte software of computerprogrammatuur;
  G. bij cliënt of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen, opgenomen in overeenkomsten waarbij cliënt partij is;
  H. bij cliënt of derden ontstane indirecte of gevolgschade.
 4. De in het artikel 8.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Zorgeloosch gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zorgeloosch.
 5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Zorgeloosch te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 6. Iedere aansprakelijkheid m.b.t. de activiteiten voor de dienst scheidingsbemiddeling is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de franchisenemer van 2Divorce wordt uitbetaald. In geval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de cliënt c.q. cliënt ter zake van de desbetreffende opdracht aan 2Divorce verschuldigde en voldane honorarium beperkt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 2Divorce. Desgevraagd worden over de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

Artikel 9 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van cliënt, uit welken hoofde ook jegens Zorgeloosch in verband met het verrichten van werkzaamheden door Zorgeloosch, in ieder geval na één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Zorgeloosch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Zorgeloosch redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Zorgeloosch ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuuren vertraagde levering aan Zorgeloosch door leveranciers.

Artikel 11 Rechtskeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Zorgeloosch is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Tarief en betaalwijze

 1. Voor onze dienstverlening betaalt cliënt een fee. De hoogte van de fee wordt voor aanvang van de dienstverlening vastgelegd middels de opdrachtbevestiging.
 2. Voor aanbetalingen geldt een betaaltermijn van 7 dagen.
 3. (het restant van) De fee wordt uiterlijk in rekening gebracht tijdens het passeren bij de notaris.
 4. Een getekende opdracht verplicht cliënt tot betaling. Een klacht met betrekking tot de dienstverlening
  heeft nooit een opschortend recht tot uitstel van betaling, tenzij schriftelijk overeengekomen
  met de directie van Zorgeloosch.
 5. Indien een opdracht op verzoek van cliënt voortijdig wordt beëindigd, blijft cliënt verplicht tot betaling
  van tenminste 50% van de oorspronkelijke fee. De directie bepaalt de daadwerkelijke hoogte van
  het verschuldigde bedrag en kan besluiten om meer of minder in rekening te brengen.