Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Onder Cliënt wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan Zorgeloosch Scheiden™.

1.2 Onder Zorgeloosch Scheiden™ wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van Cliënt, die wordt gedreven door Zorgeloosch Scheiden™ / Zorgeloosch / Zorgeloosch Groep, dan wel een haar gelieerde onderneming, of door een franchisevestiging van Zorgeloosch Scheiden™;

1.3 Onder Opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij Cliënt als opdrachtgever aan Zorgeloosch Scheiden™ als opdrachtnemer de opdracht geeft tot Dienstverlening;

1.4 Onder Dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Zorgeloosch Scheiden™ ten behoeve en in opdracht van de Cliënt verricht op het gebied van de bemiddeling inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan Zorgeloosch Scheiden™ aan Cliënt.

1.5 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders, bestuurders en/of vennoten van Zorgeloosch Scheiden™, alsmede van al degenen die voor Zorgeloosch Scheiden™ werkzaam zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening en de Opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door Zorgeloosch Scheiden™, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en Zorgeloosch Scheiden™, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Zorgeloosch Scheiden™ gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan Zorgeloosch Scheiden™ zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Zorgeloosch Scheiden™ deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Gegevens en informatie

3.1 Zorgeloosch Scheiden™ is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Cliënt alle door Zorgeloosch Scheiden™ verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Zorgeloosch Scheiden™ gewenst, heeft verstrekt.

3.2 Cliënt is gehouden Zorgeloosch Scheiden™ onverwijld (ongevraagd) te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Zorgeloosch Scheiden™ verstrekte gegevens en informatie.

3.4 Indien de door Cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, is Zorgeloosch Scheiden™ gerechtigd de Dienstverlening op te schorten.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht

4.1 Zorgeloosch Scheiden™ bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Dienstverlening wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Zorgeloosch Scheiden™ zal de Dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Zorgeloosch Scheiden™ kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3 Termijnen waarbinnen de Dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Zorgeloosch Scheiden™ is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij Cliënt partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koop- of aanneemovereenkomst.

4.4 De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door Zorgeloosch Scheiden™ aan de Cliënt worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

4.5 Cliënt kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Zorgeloosch Scheiden™ ten behoeve van Cliënt worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van Cliënt, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en /of premies.

4.6 Adviezen verstrekt door Zorgeloosch Scheiden™ zijn momentopnames en derhalve aan wijziging onderhevig.

Artikel 5 Verwerking gegevens

5.1 Zorgeloosch Scheiden™ zal de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2 Zorgeloosch Scheiden™ is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

5.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgeloosch Scheiden™ is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Zorgeloosch Scheiden™ openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Zorgeloosch Scheiden™.

Artikel 6 Vergoeding

6.1 Voor de Dienstverlening is Cliënt aan Zorgeloosch Scheiden™ een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Zorgeloosch Scheiden™ gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen, zoals aan Cliënt nader bekend is en/of zal worden gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling anders dan Zorgeloosch Scheiden™ in rekening te brengen bedrag.

6.2 Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 kan plaatsvinden op verschillende wijzen, zoals een betaling door de notaris die door Cliënt is aangewezen en/of een betaling middels een incassomachtiging die Cliënt aan Zorgeloosch Scheiden™ verstrekt.

6.3 Indien betaling zoals beschreven in artikel 6.2 niet kan plaatsvinden zal Zorgeloosch Scheiden™ Cliënt daarvan in kennis stellen, waarna binnen 7 dagen alsnog betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting of overmaking op de aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan Cliënt in verzuim is.

6.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Zorgeloosch Scheiden™ heeft in verband met de incasso van een vordering op Cliënt zijn voor rekening van Cliënt. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een vergoeding conform de Staffel Voorwerk II.

Artikel 7 Klachten

7.1 Een klacht met betrekking tot de Dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt klaagt, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Zorgeloosch Scheiden™ te worden kenbaar gemaakt.

7.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voor zover Zorgeloosch Scheiden™ aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

7.3 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Zorgeloosch Scheiden™ de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van de door Cliënt reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

7.4 Klachten met betrekking tot de Dienstverlening van Zorgeloosch Scheiden™ dienen telefonisch en/of schriftelijk bij uw adviseur (of, in bijzondere gevallen, bij Groep) gemeld te worden. Zorgeloosch Scheiden™ zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de Cliënt vrij de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening, dan wel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

7.5 Uw klacht kunt u richten aan Zorgeloosch Scheiden™ Postbus 160 1800 AD Alkmaar

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Zorgeloosch Scheiden™ is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Zorgeloosch Scheiden™ wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.

8.2 Indien de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Zorgeloosch Scheiden™ voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat Zorgeloosch Scheiden™ naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 6.1 als vergoeding heeft ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€10.000,-).

8.3 Zorgeloosch Scheiden™ is jegens Cliënt in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd. Zorgeloosch Scheiden™ is evenwel niet aansprakelijk voor:

a) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Cliënt aan Zorgeloosch Scheiden™ of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt;

b) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Zorgeloosch Scheiden™ ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Zorgeloosch Scheiden™ daaronder niet begrepen);

c) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door Cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan Zorgeloosch Scheiden™, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente en/of premies;

d) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door de Cliënt afgesloten (hypothecair) product;

e) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van andere financiële instellingen dan Zorgeloosch Scheiden™, ook indien deze door Zorgeloosch Scheiden™ zijn ingeschakeld;

f) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is fouten in door Zorgeloosch Scheiden™ gebruikte software of computerprogrammatuur;

g) bij Cliënt of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij Cliënt partij is;

h) bij Cliënt of derden ontstane indirecte- of gevolgschade.

8.4 De in het artikel 8.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Zorgeloosch Scheiden™ gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zorgeloosch Scheiden™.

8.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Zorgeloosch Scheiden™ te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9 Vervaltermijn

9.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Cliënt uit welken hoofde ook jegens Zorgeloosch Scheiden™ in verband met het verrichten van werkzaamheden door Zorgeloosch Scheiden™ in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Zorgeloosch Scheiden™ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Zorgeloosch Scheiden™ redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Zorgeloosch Scheiden™ ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de Opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan Zorgeloosch Scheiden™ door leveranciers.

Artikel 11 Rechtskeuze

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Zorgeloosch Scheiden™ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 GeWoon Zeker Garantie

12.1 Zorgeloosch Scheiden™ biedt een unieke GeWoon Zeker Garantie aan. Deze houdt in dat de afspraken zoals wij hebben bedacht en zijn vastgelegd in het convenant kunnen worden uitgevoerd. Mocht onverhoopt blijken dat deze afspraken toch niet uitvoerbaar zijn, moeten er extra kosten worden gemaakt om deze te herzien. Deze kosten worden door Zorgeloosch Scheiden™ vergoed. Let op: Indien de afspraken moeten worden herzien in verband met gewijzigd acceptatiebeleid van banken, beleidswijzigingen van NHG, aangepaste wetgeving of negatieve renteontwikkelingen geldt de GeWoon Zeker Garantie niet.

Artikel 13 Aansprakelijkheid ING

13.1 Zorgeloosch Scheiden™ is een zelfstandig opererend advies- en bemiddelingskantoor. ING Bank erkend geen aansprakelijkheid voor enige nadelige consequenties verbonden aan de dienstverlening van Zorgeloosch Scheiden™.

Artikel 14 Mediation

14.1 We stellen een medation verklaring op. Daarin maken we afspraken over ieders inzet en commitment. Als deze afspraken niet worden nagekomen kan dit betekenen dat we de mediation beëindigen.

Artikel 15 Fiscaliteit

15.1 Zorgeloosch Scheiden™ is niet aansprakelijk voor  afwijkende fiscale voordelen ontstaan door verandering van door fiscale wet regelgeving en/of interpretatie en/of de toepassing door de Belastingdienst.

15.2 Indien er van het convenant, beter gezegd het betalingsschema partneralimentatie wordt afgeweken, kan dit invloed hebben op de berekende fiscaliteiten. Zorgeloosch Scheiden aanvaardt hiervoor géén aansprakelijkheid.